HeaderNew2563

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 64

เดือนนี้ 163

ทั้งหมด 14889

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

5.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

6.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

7.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

8.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถำนที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

11.การรับชำระภาษีป้าย

12.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

13.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

foot33