HeaderNew2563

  • jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 10

สัปดาห์นี้ 22

เดือนนี้ 100

ทั้งหมด 10692

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

๑.   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                              

๒.   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                          

๓.   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป                                                                      

๔.   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                         

๕.   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล                                                                           

๖.   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                                                                                      

๗.   การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)              

๘.   การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน

     ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)                                                                             

๙.   การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            

๑๐. การขอรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร                 

๑๑. การชำระภาษีป้าย                                                                                                                         

๑๒. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา      

๑๓. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             

๑๔. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                         

๑๕. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ                                                                                   

๑๖. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

foot33