ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จะดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ตามโครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางลวงท้องถิ่น บร.ถ. 136-005 บ้านโนนเมือง-บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 13 บ้านโนนเมืองเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 11 บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 สามารถดำเนินการได้ในระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement : e - GP)