กองช่าง

กองช่าง

 

 

 

 palad

........

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 nueljit

........

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

 

 

 

pl lumduen2

........

หัวหน้าสำนักปลัด  

 

 

pl wantapat1 

..............

นักจัดการงานทั่วไป 

 pl 1chalalai

...............

นักทรัพยากรบุคคล

pl manatapan

..............

นิติกร

zero
......................

นักจัดการงานทั่วไป

pl somkiat

..............

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

pl pitchapat 

.................

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

tanawut1

...................

นักวิชาการเกษตร

malisa 

.................

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

zero

............

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ว่าง)

pl eakkarach

...............

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

pl jitlada

................

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

zero

................

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

pl leang

...............

พนักงานขับรถยนต์

pl sumreuy 

..................

พนักงานขับรถยนต์